• New Arrivals
  • Best Sellers
  • Dictionaries & Languages
  • Teaching Resources & Education
PEARSON EDUCATION

PEARSON EDUCATION

Pearson Education là công ty giáo dục lớn nhất và xuất bản sách đa quốc gia, lớn nhất thế giới có trụ sở tại London. Nó được thành lập như một doanh nghiệp xây dựng vào những năm 1840, nhưng đã chuyển sang xuất bản vào những năm 1920. Tại Việt Nam, Pearson Education được biết đến như một nhà xuất bản sách chuyên về sách tiếng Anh để giúp người đọc thực hành và nâng cao từng kỹ năng như: viết, đánh vần, sử dụng, từ điển đồng nghĩa, Ielts, Toeic, ELT, ...

Pearson Education is the largest education company and was once the largest book publisher in the world. Pearson Education is a British multinational publishing and education company headquartered in London. It was founded as a construction business in the 1840s but switched to publishing in the 1920s. In Vietnam, Pearson Education is known as a book publisher specializing in English books to help readers practice and enhance each skill such as: writing, spelling, usage, dictionaries languages,Ielts, Toeic, ELT,...

Nhà Xuất Bản Khác


  • Sản phẩm đã xem